Færderseilasen
75 år (1947 - 2022)

Færderseilasen 75 år (1947 - 2024)

Helt rettferdige handicap på båter – den umulige drømmen?

Opprinnelig skrevet av Per Bøymo

Utfordringen med å beregne et handicap/rating for hver eneste båttype som
finnes er at dette skal stemme I alle værforhold fra bris til stiv kulig. Båttypene
kan variere fra eldre turbåter, fra S&S og små familieseilere som Maxi 77, til
rene Cruiser racers som X-yacht og First, til racingbåter som Farr 40 og Elliot
SS. Riggen varier fra store 7/8 rigger med alle justeringsmuligheter til
gaffelrigger med toppseil og 5 meter baugspryd. Kjølene er langkjølte,
kortkjølte, dype, grunne, senkekjøler osv. Det forventes at vi kan rate båten bare
det har mast og flyter – og da selvsagt slik at de kan seile mot hverandre på like
vilkår I all slags vær.

Var det noen som sa at handicapping var enkelt?

På begynnelsen av 60-tallet ble kappseiling mer internasjonalt og seilere på tvers
av Atlanterhavet ville konkurrerer mot hverandre med sine havseilere.
Problemet var at Amerika og Europa benyttet seg av vidt forskjellige regler og i
1961 ble det dannet en arbeidsgruppe av keene seilere som ville forsøke å skape
èn Internasjonal regel. Skikkelig fortgang i arbeidet ble det ikke før det på
slutten av 60 tallet kom rykter om at det ville bli en offshore klasse i OL. Da tok
det Internasjonale seilforbundet kontakt med RORC og CCA som styrte de 2
ulike reglene, og ba dem om å skape 1 havseilas regel. Dette arbeidet ble klart
høsten 1968 og det ble bestemt at IOR – International Offshore Rule – skulle
innføres fra sesongen 1969. Samtidig ble ORC dannet for å ivareta og utvikle
regelen.

Fra Norge var Egil Røed sentral i arbeidet med utviklingen og senere også i
ORC utover på 70 tallet hvor han var Honorary Treasurer i mange år.
IOR kom I rett tid til boomen i internasjonal havseilas, da særlig økningen i
Admirals Cup i England og SORC i USA. I Skandinavia startet man opp med
Scaw race på Skagerak-kysten og Gotland rundt i Østersjøen.

Det intensive båtbyggingen og kappseilas interessen i seg selv skapte etter hvert
problemer for regelen utover på 70-tallet med de mange nye, og unge,
designerne som hele tiden forsøkte å utnytte regelen til det fulle. Båtene tegnet
til IOR ble mer og mer spesialiserte til havkappseilas og særlig amerikanerne
likte utviklingen dårlig. Deres fokus var båter som kunne kombinere
komfortabel tur og kappseilas.

Med datamaskinenes inntog på 80-tallet akselererte utviklingen med etterhvert
veldig ensartede båter som var jevne konkurrenter.
Norske designere gjorde det også ganske bra med Mini-ton klassen hvor vi
oppnådde de beste resultatene.
NSF var også tidlig ute med bruk av datamaskiner i administrasjonen noe som
muliggjorde en tidlig effektivisering av målekontor og administrasjon. Birger
Kullmann la ned en stor innsats samtidig som han også var aktiv i ORC sine
komiteer og sammen med Friedrich Judel dannet grunnlagt for målekontrollene i
ORC sine verdensmesterskap.

Før IOR hadde man i Skandinavia seilt på Nordisk Lengderegel og også
Internasjonal Rule for R båtene. Med båtboomen og influert av IOR startet man
opp en enklere regel for lokal seilas -Skandicap. Denne var mye enklere å måle
inn til og fikk dermed også større lokal utbredelse. Skandicap ble litt på samme
måte som IOR utsatt for at svakhetene ble utnyttet og endringer skjedde særlig i
1982 hvor bare Sverige, Finland og Norge var enige om endringer og fortsatte
med Skandicap. Danskene gikk sin egen vei og med Skandicap som utgangspunkt
laget de Dansk Handicap-som fortsatt etter mye utvikling er
danskenes ratingssytem.Svakheten til begge de formelbaserte er at de lager formler
med utgangspunkt i hvordan flåten er nå – og så kommer det nye raske båter som
«ødelegger» og det blir en evig justering som ofte ikke fremmer utvikling, men er
konserverende. Så lenge det var veldig mange deltagere kunne man dele opp i like
båter mot hverandre, men når antallet deltagere er for lavt og Melges 24
seiler mot IF,fungerer det ikke særlig godt.

Samtidig som Skandicap slet så hadde ivrige svenske klubber utviklet et
forenklet rating system basert på statistikk over resultater for ulike båter. I 1978
var det dominerende på vestkysten av Sverige og det ble også raskt adoptert i
Østfold før det bredde seg videre utover i Norge. Kun KNS med Færderseilasen
holdt stand, men i 1986 så godtok også KNS LYS som respittsystem. Det ble
starten på en økning i deltagerantallet som kulminerte med 1150 båter i 2008.
LYS var basert på en tabell med 500-700 standardbåter med sin rating ut fra
LYS-tabellen.

Den tidlige bruken av LYS var basert på lokale ildsjeler hvor lystallene på båter
som ikke sto i LYS tabellen ble satt et ratingtall på basert på erfaring.
Det medførte selvsagt mye bryggekrangling og på slutten av 80-tallet tok NSF
ansvar og satte sammen kretsvise LYS komiteer som hadde ansvar for å utstede
LYS-bevis til de båtene om ikke var tabell båter. Det medførte ulike ratinger på
samme båttyper avhengig av om rating var satt i Rogaland eller Østfold. I 1993
besluttet NSF seilting at hele systemet skulle sentraliseres og alle båter skulle ha
målebrev fra sentralt hold (uansett om de sto på tabell eller ei). Etter dette var
det en sentral LYS komite som beslutte ratinger og som også sto for innsamling
av grunnlaget for hele systemet – statistikken. De formaliserte også mer
samarbeidet med svenskene selv om de tviholdt på eierskapet til sitt system.
Jørgen Bugge var sentral i arbeidet med å bygge opp databasesystemer for NSF
og senere også å systematisere statistikk. Det var Norge som kjørte hele den
Nordiske statistikken etterhvert. Senere kom også Nils Nordenstrøm og fikk
Empirical handicapping på kartet hos det Internasjonale Seilforbundet – der fikk
man erfaringsutveksling mellom de ulike systemene i Frankrike, USA,
Skandinavia og flere andre land.

I 2003 hadde Seilforbundet nedprioritert ansvaret for tekniske tjenester og etter
hvert innså man at enten måtte man satse eller gjøre noe annet. Fra Hordaland
kom det forslag på at LYS burde administreres av seilerne selv, en klasseklubb.
Sverre Valeur med Hermod Opstvedt på laget hadde forslag om å kjøre all
administrasjon fra en online service på internett med utstrakt self-service og at
målerne la inn data direkte. Med andre ord ikke behov for punching av innsendte
data lenger.

I 2004 tok NOR-LYS over ansvaret for LYS systemet i Norge, men ansvaret for
setting av rating var underlagt NSF utnevnt LYSkomite og NSF sin tekniske
komite «overvåket» driften.
Samarbeidet med Sverige hvor vi ofte opplevde at svenskene gjorde mer eller
mindre som de ønsket. Et eksempel på hvor merkelig «samarbeidet» var, var at
mens man etter 2 dagers forhandling i Oslo var enige om en felles plattform og
likt eierskap til LYS i Norge og Sveige -så gikk administrasjonen hos det
Svenske Seilforbundet på mandag ut og publiserte noe helt annet det man var
enige om… Da var det slutt på å forsøke å lage en enhetlig modell for begge
landene.

Etter som årene gikk og båtprodusentene stadig lanserte nye modeller, ble det
vanskelig å få en god signifikant statistikk over resultater. Grunnlaget til LYS
forvitret.NORLYS startet derfor et prosjekt i 2012 for å se på alternativene. Etter en
grundig overveiing av flere ulike modeller landet NORLYS på å benytte ORC
Club som basis for NOR-rating. Der fikk man stor frihet til å tilpasse hvilke
parametere som skulle benyttes.

Fra 2013 ble de nye målebrevene innført og etterhvert har mange arrangører
også begynt å benytte ORC systemet sine ulike og mer nøyaktige ratinger for
ulike banerI 2019 avtalte NOR-rating med NSF at Forbundet igjen ivaretar service
overfor rating systemet på vegne av NOR-rating.

Forkortelser

NSF – Norges Seilforbund
KNS – Kongelig Norsk Seilforening
RORC – Royal Ocean Racing Club, en ledende forening for havseilas I Storbritannia. Styrer nå IRC handicap regelen som er dominerende i Storbritannia og Frankrike.
CCA – Cruising Club of America,
ORC – Offhore Racing Congress, grunnlagt 1969 for å ivareta IOR regelen, styrer nå arvtageren etter IMS-ORC International (og Club)
IMS – Internasjonal Measurment System, amerikansk Velocity Prediction Program for for å fastsette rating, erstattet av ORC International 2011
ORC – Internationa/Club – Databasert Velocity Prediction Programfor å fastsette rating, viderutvikling av IMS
IRC – Handicap, enkel hemmelig regel for å fastsette rating
LYS – Statistikkbasert system for å fastsette rating
NORLYS – klassklubb dannet 2004 for å administrere LYS i Norge. Byttet navn i 2013 til NOR-Rating når man gikk over til ORC Club som basis for rating.

Redigert av Amanda Vennemo

Flere innlegg

2023

Lenke til Manage2Sail Resultatliste

2022 Endelig tilbake til normalen

Etter to spesielle år med reduserte Færderseilaser kunne vi endelig ha en normal Færderseilas igjen. Det betød start innerst i Oslofjorden og målgang i Tønsberg,

2022

Lenke til Manage2Sail: Resultatliste